Hakkımızda

Organize sanayi bölgesi (OSB) nedir?
OSB, orta büyüklükteki imalat işletmelerini, belirli bir plana göre yerleştirip geliştirmek ve yerel girişimciliği harekete geçirmek üzere her türlü teknik ve sosyal alt yapı tesisleri ve hizmetleriyle donatılarak yatırıma ve işletmeye hazırlanmış, sınırları belli bir mal ve hizmet üretim alanıdır. Bu bölgelerin tanımı, amacı, kuruluşu ve işleyişi 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile düzenlenmiştir.

İscehisar Mermer İhtisas OSB:

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak 1997 yılından itibaren dönemin Afyonkarahisar Valisinin başkanlığında Müteşebbis Heyeti oluşturularak, Yönetim ve Denetim birimleri oluşturularak kurulmuştur.

Özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olan ve bu statüye göre düzenlenen Kuruluş Protokolünde İl Özel İdaresi, İscehisar Belediyesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası %30, Afyonkarahisar - İscehisar Mermerciler Derneği %10 oranında hisse ile temsil edilmektedir.

Kuruluşumuz, 4562 sayılı OSB Kanununa göre "MERMER İHTİSAS OSB" grubunda yer almaktadır. Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan arazi kamulaştırma ve altyapı inşaatları için kredi temin edilmiştir. Bakanlığın temin ettiği ve ihtiyacın %95 ini karşılayan krediye karşı, Müteşebbis Heyeti oluşturan kuruluşlar, hisseleri oranında olmak üzere, toplam %5 oranında İŞTİRAK PAYI ödemişlerdir.

Bölge Kamulaştırmaları tamamlanmış olup, Afyonkarahisar Susuz TM-2' den İscehisar Mermer İhtisas OSB DM-3 Trafo merkezine kadar 22 km' lik Enerji Nakil Hattı, Türk Telekom Fiber altyapısı ve Kanalizasyon, Yağmursuyu, İçme suyu şebekesi altyapıları tamamlanmıştır.

OSB' ye ait Enerji Nakil Hattı üzerinden Bölge içerisindeki Katılımcılarına EPDK' dan 2011 yılında alınan Elektrik Enerjisi Dağıtım Lisansına istinaden 2012 yılından bu yana elektrik enerjisi dağıtımına devam etmektedir. 

Bölgemizde yatırıma ve yatırımcıya açılmış ve parsel tahsisleri ile birlikte, sanayi tesisi yapılaşmaları da devam etmekte olup, 278 Ha'lık ilave genişleme alanının da imar planı onayı tamamlanmış olup, ilave alanda 83 adet farklı alanlara sahip sanayi parseli oluşturulmuştur. İlave alan içerisinde yer alan özel mülkiyette bulunan arazilerinin kamulaştırılması ve altyapı giderlerinin Bakanlık yatırım programına alınması beklenilmektedir.

15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşan Müteşebbis Heyetin Başkanı Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ'dır. 15 asıl üye içinden 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Yönetim Kurulunun Başkanı da Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ olup, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ise Adnan DEMİREL'dir. Denetleme Kurulu 2 asıl ve 2 yedek üyeden oluşmaktadır.

Yönetim dışında, İdari personel kadrosunda bir Bölge Müdürü, 2 elektrik teknisyeni, elektrik ustası, idari personel ve hizmetli olmak üzere 6 personel bulunmaktadır. Elektrik Kontrol Danışmanlık ve İşletme Sorumlusu olarak Elektrik Mühendisi Erhan AŞCI'dan hizmet alınmaktadır.

Bölgemiz Ankara - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde Mermer ve Mermer Yan Sanayisi için ham maddeye yakınlığı ile bilinmektedir.


Elektrik Birimi

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan .../.../2011 tarih ve ED-OSB/.....- ../.... Lisans No ile OSB Elektrik Dağıtım Lisansı almış olup; bu lisans gereği olarak onaylı sınırlarımız dâhilinde, OSB elektrik dağıtım faaliyeti ve bununla ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler başlıca;
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelik (http://www.epdk.gov.tr/web/elektrik-piyasasi-dairesi/34) ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

 1. Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,
 2. Onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,
 3. Dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmak,
 4. Elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak,
 5. Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile tahakkuk ve tahsilât yapmak,
 6. Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kullanım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,
 7. Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak suretiyle kurulacak üretim tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum tarafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmak,
 8. OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi temin etmek,
 9. Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağlamak,
 10. 4.4.2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bu lisans kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım şirketi ve/veya TEİAŞ’ ne bildirmek,
 11. Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Yan Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,
 12. OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek, sayaç kayıtlarını izlemek ve 3.11.2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasa Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesindeki gerekli bilgi ve belgeleri; ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine vermek,
 13. Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,
 14. Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek istemeleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak ve serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek, 4.9.2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği çerçevesinde yıllık tüketimleri serbest tüketici limitini geçen katılımcılarına, bu durumla ilgili olarak bildirimde bulunmak,
 15. Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları, bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen giderilebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmek,
 16. Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,
 17. OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kriterlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalamak,
 18. OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek,
 19. Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,
 20. Elektrik enerjisi ve/veya kapasite teminini en ekonomik kaynaktan sağlayabilmek,
 21. Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin Yönetmelikte belirlendiği şekilde, onaylı sınırları içerisinde  yıllık olarak uygulanacak OSB Dağıtım Bedeli önerisini her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlayarak EPDK onayına sunmak,
 22. OSB, dağıtım bedelini tüm katılımcılarına eşit taraflar arasında ayırım gözetmeksizin uygulamak,

Birim Amiri 
Adı - Soyadı: Muhammed BACAKSIZ (OSB Müdürü) -Erhan AŞCI   (Elektrik  Mühendisi) - Barbaros Ufuk GÜROĞLU (Elektrik Teknisyeni)  

 Telefon: 0 (272) 3414878 - Faks: 0 (272) 3413366 - Cep: 0 (536) 6588534 E-posta: info@iscehisarosb.org.tr