KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 3.Cadde No:6 İscehisar Afyonkarahisar adresinde mukim Veri Sorumlusu İSCEHİSAR MERMER OSB  ("İOSB" veya "ŞİRKET" olarak anılacaktır)  olarak;  info maili veya sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla tarafınızca yapılan başvuru, öneri veya şikayetler kapsamında elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır.

İşleme; KVKK'nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

  1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler için tarafımızla iletişime geçen kişilerin kişisel verileri Şirketimizce işlenmektedir. Tarafınıza ait temin edilmesi muhtemel, ad soyad,, telefon numarası, e-posta adresi,iş unvanı, mesaj ve talep konusu verilerivebunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında İOSB tarafından işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz İOSB tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

  1. Soru ve taleplere cevap verebilmek,
  2. Her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  3. Müşteri veya potansiyel müşterilerin talep, başvuru ve şikayetlerinin alınması ile cevaplanması,
  4. Talep edilmesi halinde gerekli bilgilerin sunulması ve gerektiğinde VBT Yazılım A.Ş.'nin hukuken haklarını korumak amacıyla yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
  5. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirmek.
  6. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;

  1. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde veya gerektiğinde danışmanlık amacıyla şirketimizin avukatlarına veya danışmanlarına,
  2. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Aktarılabilecektir.

  1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi "İlgili Kişi", Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://iscehisarosb.org.tr/basvuruformu.docx adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK'nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 6698 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.